Η Τρίτη ηλικία είναι συνυφασμένη με προβλήματα υγείας. Κάποιες μάλιστα νόσοι είναι ιδιαίτερα δαπανηρές. Εκτός όμως από όλα αυτά οι φροντιστές των ηλικιωμένων ατόμων επιβάλλεται να διαχειριστούν διάφορα διαδικαστικά θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους ηλικιωμένους που φροντίζουν. Για να πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει να έχει προβλεφθεί η ύπαρξη πληρεξουσίου διαφορετικά ο φροντιστής θα πρέπει να πάρει την επιμέλεια του ηλικιωμένου ατόμου