Om du vårdar en närstående finns det flera lagar som det är bra för dig att känna till. Ifall din vårdinsats är så omfattande att du är berättigad till stöd enligt lagen om stöd för närståendevård så är den central, för den reglerar både vad du kan få för ekonomiskt stöd och vad du kan få för andra former av avlastning och hjälp. Här får du kort information om den lagstiftningen, men också om lagstiftning om den vårdbehövandes rättigheter och vad patient-, social- samt handikappombudsmannen har för uppgifter.

En viktig del av lagarna och reglerna är vad man kan få för ekonomiskt stöd, det presenteras också i det här avsnittet.