En kommun som ingått ett avtal om närståendevård med en vårdare är skyldig att ta en sk. frivillig olycksfallsförsäkring som nämns i lagen om olycksfallsförsäkringens 57 § för vårdaren. Försäkringsskyddet täcker alla olyckor som händer vid närståendevårdstillfällen och där tillhörande resor. Vid en olycka bör man genast fråga efter ett läkarintyg (E-intyg) och meddela om saken till kommunen, som befordrar olycksfallsblanketten till närståendevårdaren.

Bestämmelser om pensionsskydd för närståendevårdare finns i lagen om kommunala pensioner (549/2003). Närståendevårdsarvodet tillväxer pensionen, om arvodet har utbetalats innan man fyllt 68 år. Mera information om pensionsfrågor fås från Kevas pensionsrådgivning tfn. 020 614 2868. Keva sköter arbetspensionsärenden för kommunsektorn.

Handikapbidragets mening är att stöda den handikappade eller långtidssjuka att klara av vardagen och att förbättra livskvaliteten. Handikapbidraget är skattefritt och kan sökas från FPA och till ansökan behövs C-läkarintyg. Handikapbidrag betalas också för dem vars vårdperiod varar över 3 månader på offentlig vårdanstalt.

Vårdbidraget för pensionstagare är avsett att stödja långvarigt sjuka eller handikappade pensionstagare att reda sig i det dagliga livet samt att stödja upprätthållandet av deras funktionsförmåga, rehabilitering och vård. Bidraget ersätter delvis också kostnader till följd av nedsatt funktionsförmåga. Funktionsförmågan skall ha varit nedsatt i ett sträck i åtminstone ett år.

Stöd för krigsinvaliders- och veteraners vardag. Statskontoret beviljar och utbetalar ersättningar enligt militärskadelagen till personer som har skadats eller drabbats av sjukdom i Finlands krig samt till deras makor/makar, änkor/änklingar eller andra anhöriga. Därtill ersätter statskontoret de kostnader som uppkommer för kommunerna med anledning av hemservice, boendeservice, stöd för närståendevård samt öppen rehabilitering och institutionsvård för krigsinvalider. Mer information fås från statskontoret www.statskontoret.fi

Frontmannapension, fronttillägg och extra fronttillägg till veteraner handhas av FPA. FPA ersätter också tandvårdskostnader för frontmannaveteraner. Veterantillägg betalas Veterantillägget är avsett för veteraner som får extra fronttillägg samt förhöjt eller högsta vårdbidrag för pensionstagare. Man behöver inte ansöka om tillägget eftersom FPA har uppgifterna om vilka som har förutsättningar att få tillägget. Tillägget baserar sig på lagen om handikapförmåner och utbetalas som en del av vårdbidraget för pensionstagare. Tillägget utbetalas också till veteraner i institutionsvård, men beaktas i kostnaderna för långtidsvård som institutionen eller kommunen fakturerar veteranen.

Ändringsarbeten i bostaden, kan beviljas då det i huset bor en handikappad person eller en person som är över 65-år. Bidrag har beviljats för att t.ex. i äldre hus renovera tvättutrymmen, kök, egnahemshustak, ändring av uppvärmningsanläggningar och ibland även målarbeten. Av kostnaderna kan ersättas 40 %.

För att kunna få bidraget inverkar alla husets invånares inkomster och förmögenheter. Om inte vårdbehövande är berättigad till handikapplagens ändringsarbeten i bostaden eller om inte ändringsarbetet hör till detta område, rekommenderas det att kolla upp med kommunens bostadsbyrå gällande ändringsarbeten.

Arbetslöshetsskydd hör till arbetsföra personer, som hr anmält sig som arbetslösa arbetssökande till arbetsförmedlingen. För att får arbetslöshetsskyddet bör sökande vara arbetsför och tillgänglig på arbetsmarknaden.

Närståendevårdavård är inte automatiskt ett hinder för att få arbetslöshetspenning, men närståendevårdaren måste kunna bevisa att man är tillgänglig på arbetsmarknaden. Närståendevårdaren måste utreda för arbetsförmedlingen hur vården för den anhörige planeras då hon är på arbete. Det är skäl att skriv upp hur vikariatet arrangeras i närståendevårdarens stödavtal i vård- och serviceplanen.

När en person eller familj är i behov av ekonomiskt stöd, när egna inkomsterna och tillgångar inte räcker att täcka nödvändiga utgifter, är personen eller familjen berättigad att få utkomststöd. Då man bedömer om det finns behov av att få stöd tas alla familjemedlemmars inkomster och utgifter i beaktande. Socialtjänsten hjälper vid ärenden som berör utkomststöd.

Personer som har låga inkomster kan ansöka om bostadsbidrag från FPA. Det är möjligt att få bostadsbidrag till både hyres- och bostadsrättsbostad. Ett skilt bostadstillägg betalas åt berättigade familjelösa studerande och pensionärer.