Rechten in de zorg

Iemand die zorg ontvangt heeft rechten, bijvoorbeeld het recht op informatie. Ook mag een zorgverlener of arts niet behandelen zonder toestemming. De wetgeving over patiëntenrecht gaat veranderen.

 

Recht op informatie over gezondheid en behandeling

Om een goede beslissing te nemen, moet een arts informatie geven over de behandelingen die nodig zijn met eventuele risico’s en de mogelijke andere oplossingen voor uw gezondheidsprobleem.

 

Als patiënt heeft u recht op duidelijke informatie. Kinderen onder de 12 jaar mogen geen eigen beslissing nemen over een behandeling. De arts informeert dan de wettelijke vertegenwoordigers. Dit zijn meestal de ouders/verzorgers, een gemachtigde of een mentor. Vanaf 12 jaar krijgen zowel patiënt als ouders/verzorgers informatie over behandeling. Vanaf 16 jaar krijgen patiënten de informatie van de arts zelf.

 

Toestemming patiënt voor behandeling

Een hulpverlener mag u alleen behandelen als u daarvoor toestemming geeft. Behalve als het om een noodsituatie gaat en de hulpverlener niet op de hoogte is van uw wensen. Of kinderen zelf mogen beslissen over de behandeling hangt af van hun leeftijd.

 

Uw rechten zijn vastgelegd in Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet gaat in de toekomst veranderen.

 

Medisch dossier en privacy

Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier bij te houden met de patiëntgegevens. Bijvoorbeeld over ziekte, de behandeling en de bevindingen van verschillende zorgverleners.
Sommige van die gegevens gaan naar een zorgverzekeraar of naar het CAK. Dit is nodig om te kunnen vaststellen of iemand een vergoeding krijgt.
Zorgverleners moeten zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) houdt hier toezicht op.