Det finns en del svensk kunskap om hur det är att yrkesarbeta och samtidigt vårda eller stödja en närstående. Från en beräkning som Socialstyrelsen låtit göra under 2012 vet vi att:

  • 1,3 miljoner svenskar ger stöd eller hjälp till närstående och att
  • 900 000 av dem är yrkesarbetande vårdar eller hjälper en anhörig
  • Största  andelen anhöriga som ger stöd, hjälp eller omsorg är i åldersgruppen 45-64 år

I Sverige har vi ett system där samhället, det offentliga, har ansvaret för vård och omsorg om äldre. Anhöriga har inga skyldigheter att vårda eller stödja närstående. Att det är frivilligt att hjälpa och stödja en närstående i Sverige kan du läsa mer om här (Länk till lagstiftning). Att anhöriga inte har några skyldigheter för att vårda och stödja en närstående gör att det saknas ett skydd för anhöriga, exempelvis när det gäller arbete och ekonomi. Internationellt finns exempelvis lagar för att skydda anhöriga ekonomiskt, exempelvis genom rätt till ledighet och flexibla arbetstider samt skattelättnader. Den typen av skydd finns alltså inte i Sverige. Däremot finns det två ersättningar som ger stöd vid tillfälliga avbrott i arbetet; Närståendepenning och Ledighet av trängande familjeskäl.

Närståendepenning

Hos Försäkringskassan finns något som heter närståendepenning. Närståendepenning kan du få om du avstår från att arbeta för att vara hos en närstående person som är svårt sjuk. Lagen ger den person som arbetar rätt till ledighet från arbetet under den tid personen får närståendepenning. För mer information om närståendepenning kan du läsa här (länk till det som tidigare skrivits)

Ledighet av trängande familjeskäl(SFS 1998:209)

Du har som arbetstagare rätt att vara ledig av trängande familjeskäl. Enligt lagen ska det röra sig om sjukdom eller olycksfall där din närvaro är absolut nödvändig, för att denna rätt ska kunna åberopas. Det ska alltså handla om ett akut läge och inte vård under längre tid. Ledigheten är således tidsbegränsad. Vid ledigheten görs vanligtvis ett helt löneavdrag och den är inte semesterlönegrundande.

Detta regleras i Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl(SFS 1998:209). Lagtexten i sin helhet hittar du på Riksdagens hemsida.

Det finns vissa kollektivavtal som ger rätt till lön under ledighet för enskilda angelägenheter. Prata med din arbetsgivare om du vill veta vad som gäller i ditt fall.

Det finns också flera olika möjligheter till individuella lösningar i arbetslivet som flexiblare arbetstider, möjlighet att arbeta hemma med mera. Dessa möjligheter förutsätter dock att arbetsgivaren medverkar till att hitta sådana lösningar för en anställd.

Många gånger får anhöriga på egen hand finna lösningar för att kombinera anhörigomsorg med yrkesarbete. Till exempel genom att ta ut flexledighet, semester eller tjänstledighet för att följa med en närstående på läkarbesök. Det kan också handla om att gå ner i arbetstid eller att sluta arbeta.

Vad kan det innebära att vårda eller stödja en närstående samtidigt som man yrkesarbetar?

Att vårda eller stödja en närstående samtidigt som man yrkesarbetar kan innebära tillfälliga avbrott i arbetet, att man måste minska eller anpassa sina arbetstider och minskade möjligheter att satsa på en karriär, delta i kurser, konferenser med mera.

Forskning visar att 100 000 personer i Sverige har slutat sitt arbete eller gått ner i arbetstid för att ge stöd eller hjälp till en närstående.

Ur ett privatekonomiskt perspektiv kan minskningar i arbetstid eller att sluta arbeta få stora konsekvenser. Långsiktigt påverkas pensionen och eftersom socialförsäkringssystemet i Sverige är knutet till förvärvsarbete, blir också ersättningar för t.ex. sjukpenning lägre om man deltidsarbetar. Många av de insatser som erbjuds till anhöriga är kostnadsfria och inom omsorgen och hälso- och sjukvården finns ett kostnadstak. Men det finns vård- och omsorgsinsatser som det tas ut avgifter för och som inte ingår i dessa högkostnadsskydd, vilket kan innebära ökade utgifter.

Det är inte endast enskilda individer som drabbas ekonomiskt om man tvingas gå ner i arbetstid eller sluta sitt arbete. Samhällsekonomiskt innebär det en minskad skatteintäkt och för arbetsgivare kan det också få konsekvenser.

Arbetsgivares roll

Att ha en anställd som hjälper och stödjer en närstående kan för arbetsgivaren innebära frånvaro, lägre produktion och/eller lägre kvalitet på utfört arbete. Arbetsgivare spelar en viktig roll när det gäller anhöriga som kombinerar förvärvsarbete med att vårda eller stödja en närstående.

Det finns en hel del som arbetsgivare kan göra för att stödja en anhörig, såsom att möjliggöra flexibla arbetstider, omfördela arbetet, göra det möjligt att arbeta hemifrån, bidra till att skapa förståelse för anhörigas situation samt ge tips om samhällshjälp.

En av målgrupperna som Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) vänder sig till är arbetsgivare för anhöriga. Arbetsgivare för anhöriga är ett samarbetsprojekt mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Anhörigas Riksförbund samt arbetsgivare som utvecklar stöd till yrkesverksamma anhöriga för ett hållbart arbetsliv.

Vill du läsa mer om detta projekt kan du gå in på Arbetsgivare för anhörigas hemsida . Du kan också läsa om projektet på Anhörigas Riksförbunds hemsida.

Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida kan du också läsa mer om forskning gällande anhörigstöd och yrkesarbete. På hemsidan finns även föreläsningar på området.

 

Källor: Stora delar av texten är information hämtad från en sammanställning av forskning i en kunskapsöversikt av Ann-Britt Sand, forskare och anställd vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Presentation av Ann-Britt Sand om Ekonomi och anhörigomsorg 2013-08-29 på FoU välfärds konferens i Kalmar.

Sand, A-B. (2010). Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete och anhörigomsorg –kunskapsöversikt. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) Kalmar.

Viss information är även hämtad från Socialstyrelsens rapport Anhöriga som ger omsorg till närstående (2012). Vill du läsa mer om studien kan du gå in på Socialstyrelsens hemsida.

Samhällets medvetenhet om och erkännande av arbetet som anhöriga som förvärvsarbetar och samtidigt vårdar eller stödjer en närstående utför.

Trots att frågan rörande anhöriga som kombinerar förvärvsarbete med att vårda eller stödja en närstående inte är så synlig i samhällsdebatten, så händer det saker inom området. Projektet Anhöriga för arbetsgivare (www.arbetsgivare.anhoriga.se) presenterar på sin webbplats olika reportage från Anhörigriksdagen i Varberg i april 2013. Bland andra presenterade Petra Ulmanen, vid Stockholms universitet, hennes och Marta Szebehelys rapport ”Åstramningens pris- Hur påverkas de medelålders barnen av äldreomsorgens minskning?”  Rapporten undersöker hur förändringarna har påverkat de äldre och deras yrkesverksamma anhöriga.

Professor Sue Yeandle hade en föreläsning om yrkesverksamma anhöriga ur ett internationellt perspektiv. Hon talade om att många arbetsgivare blir mer och mer öppna för flexibla arbetstider och att möjligheten att arbeta hemifrån har ökat.

 

Du kan läsa om fler intressanta reportage från Anhörigriksdagen 2013 på Arbetsgivare för anhörigas hemsida. Här kan du även titta på reportage från när Arbetsgivare för anhöriga deltog i Almedalsveckan 2013 och lyssna på vad politiker och organisationer tänker om framtidens anhörigstöd.

Externa länkar

Arbetsgivare för anhöriga.Gå till sidan...