Vanligen får man betala för sjukvård, läkemedel och äldreomsorg. Kostnaderna för detta varierar beroende på var i landet man bor. Detta beror på att kommuner och landsting själva bestämmer om avgifter för vård och omsorg. Men det finns bestämmelser som skyddar mot för höga avgifter. Både landsting och kommuner har något som kallas högkostnadsskydd eller maxtaxa.

Högkostnadsskydd i Landstinget

Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att man inte behöver betala mer än 1 100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. När man uppnått maxbeloppet får man ett frikort. Frikortet ger rätt till kostnadsfri vård och gäller under resten av tolvmånadersperioden. När tolv månader har gått börjar man betala igen för sina besök tills man uppnått 1 100 kronor nästa gång. Frikort för sjukvård är personligt. Du visar ditt frikort tillsammans med legitimation när du gör sjukvårdsbesök. Om man inte har med sig frikortet när man besöker vården får man betala.

Högkostnadsskyddet finns i alla landsting och gäller också om du söker vård i ett annat landsting eller region än där du bor.

Vad täcks inte av högkostnadsskyddet?

Det finns saker som man får betala för som inte ingår i högkostnadsskyddet. Exempelvis avgifter som man betalar per dag när man är inlagd på sjukhus, vaccinationer, intyg och hälsoundersökningar samt kostnad för ett uteblivet besök.   Inom tandvården gäller oftast inte sjukvårdens högkostnadsskydd. Däremot kan högkostnadsskyddet gälla för tandvård om man har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i sitt dagliga liv. Du kan läsa mer om det här (länk till tandvårdsbidrag)

Det finns ett högkostandsskydd för läkemedel som skrivits ut av exempelvis läkare, sjuksköterskor. Ett sådant högkostnadsskydd innebär att du behöver betala högst 2 200 kronor per tolvmånadersperiod.

Dessutom finns högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av landstingen. Reglerna gällande högkostandsskyddet kan variera mellan olika landsting.

Hur får jag ett högkostnadskort?

Högkostnadskortet kan du få på din vård- eller hälsocentral eller vårdavdelning. Vid varje besök klistrar du in kvittot, eller ber personalen att skriva ned de avgifter du betalat, i högkostnadskortet. På så vis får du en överblick över hur mycket du betalat och när du har rätt till frikort för sjukvård. Det är viktigt att ta med sig sitt högkostnadskort och att spara alla kvitton på patientavgifter.

 

Källor: www.vardguiden.se, www.1177.se

Maxtaxa i kommunal vård och omsorg

Enligt socialtjänstlagen får kommunen ta ut avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiftsreglerna är desamma oavsett om verksamheten drivs i kommunal eller enskild regi. Varje kommun bestämmer avgifterna för äldreomsorgen.  Hur mycket din närstående får betala beror bland annat på vilken/hur mycket hjälp din närstående får och hur stor inkomst din närstående har.

Vad är maxtaxa?

Maxtaxa är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man har i pension och vad man har för tillgångar. Har man en låg pension finns det också ett minimibelopp som man ska ha kvar efter att man har betalat avgifterna för äldreomsorgen. Din närstående betalar aldrig mer än maxtaxan som är 1780 kr per månad (2013). Maxtaxan är densamma i hela landet men är indexrelaterad vilket gör att den förändras varje år.

Vad ingår i maxtaxan?

Vad som ingår och inte ingår i maxtaxan varierar mellan olika kommuner. För att få reda på vad som gäller i din kommun kan du ta kontakt med en avgiftshandläggare i kommunen där din närstående bor.

Hur räknas avgiften ut?

Grundpriset för hemtjänst varierar mellan olika kommuner och din närståendes avgift beräknas individuellt grundat på inkomst samt eventuella bidrag (samt hur mycket hjälp din närstående har). Med inkomst menas bland annat olika pensioner, bostadstillägg, räntor och utdelning av aktier.

Förbehållsbelopp/minimibelopp

När din närstående har betalat skatter, boendekostnad samt hjälp från kommunen ska han/hon ha tillräckligt mycket pengar kvar för sina personliga utgifter. Din närstående ska ha kvar minst 5 024 kronor per månad (2013) om han/hon är ensamstående och 4 245 kronor per månad (2013) vardera för makar. Om din närstående inte har kvar det beloppet så minskas hemtjänstavgiften. Beloppet kallas för förbehållsbelopp. Förbehållsbelopp och ska täcka kostnader som:

 • livsmedel, alla måltider
 • kläder och skor
 • fritid
 • hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning, telefon, TV-avgift
 • Möbler husgeråd
 • Hemförsäkring
 • Hushållsel
 • resor
 • läkarvård, mediciner och enklare tandvård

Flera kommuner har en tjänst på sin hemsida där din närstående kan räkna ut hur stor avgiften blir.

 

Exempelvis Stockholms stad: https://service.stockholm.se/Open/ElderlyCareApplication/Pages/calculator.aspx,  Borås stad: (http://www.boras.se/kategorisidor/familjochomsorg/familjochomsorg/aldreomsorg/aldreomsorg/avgifter/raknautvardochomsorgsavgiften.4.63fbc1fa126f45b1ad7800032390.html,

Umeå kommun: http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/merinformation/avgifterforstodochomsorg.4.bbd1b101a585d7048000176471.html

Uppsala kommun:

http://www.uppsala.se/Omsorgstod/Aldreomsorg–senior/Ratt-till-vard–omsorg/Avgifter-aldre—handikappomsorg/Berakningavgift/

För att en avgiftshandläggare ska kunna fatta ett beslut om din närståendes avgift behöver han/hon fylla i olika uppgifter, exempelvis inkomstuppgifter. Blanketter om inkomstuppgifter med mera finns ofta på kommunens hemsida. Din närstående kan även kontakta kommunen och be dem sända hem de blanketter som behövs.

Vad gör jag om jag är missnöjd med avgiftens storlek?

Om din närstående är missnöjd med avgiftens storlek kan han/hon överklaga. När man lämnat in alla dokument (som exempelvis inkomstuppgift) tas ett beslut om vilken avgift man ska betala. Beslutet skickas hem till din närstående. På beslutet brukar finnas information om hur din närstående ska göra när han/hon överklagar.

 

Källor: www.vardguiden.se, www.socialstyrelsen.se, www.seniorval.se, www.1177.se, www.hassleholm.se, www.nynashamn.se, www.stockholm.se, www.boras.se, www.umea.se, www.uppsala.se