??????1

V oddíle Pé?e o starší osoby naleznete užite?né informace o poruchách a zdravotních problémech starších osob a ?ízení pé?e, dostupných pe?ovatelských a podp?rných službách, službách v oblasti mobility a podpo?e v oblasti dopravy ve vaší zemi a rady o zvýšení bezpe?nosti v domácím prost?edí.

Detailní prezentace o poruchách, nemocích a specifických zdravotních problémech starších osob poskytuje poznatky o symptomatologii, progresi a terapeutických zásazích, jiná ?ást je v?nována poskytování informací o zvládání nemocí.