Mo?ová inkontinence je definována jako neúmyslný a nekontrolovaný únik mo?i. Je to klinický stav, který neovliv?uje délku života, nýbrž kvalitu života, protože má velký vliv na sociální vztahy.

Inkontinence je porucha související s organickým zhoršením funkcí typickým pro vysoký v?k.

Sta?í lidé jsou postiženi takzvanou urgentní inkontinencí: je to necht?ný únik mo?i vyvolaný náhlou pot?ebou mo?it. Stává se to, když mozek dostane signál vyprázdnit mo?ový m?chý?. K mo?ení dochází ?asto a nadbyte?n?. Osoby postižené mo?ovou inkontinencí mají právo obdržet nezbytnou pomoc p?i zvládání inkontinence ze systému zdravotního pojišt?ní – je nutná žádost od praktického léka?e. Pro všechny, kdo trpí mo?ovou inkontinencí je nutná hygiena. Musíme mít na pam?ti, že drážd?ní zp?sobené mo?í a t?ení vložky nebo jiné pom?cky, m?že snadno zp?sobit drážd?ní k?že až do vytvo?ení v?ed? a proleženin. Základem je, aby se starší pacienti s tímto problémem udržovali v ?istot? a aby k?že byla pravideln? hydratována vhodným krémem.

Kind permission by

Aspasia – Servizi e formazione per l’assistenza famigliare.Visit the site...
Anziani e non solo – Società cooperativa.Visit the site...