Na této stránce naleznete praktické a p?ehledné informace o tom, jaké služby jsou dostupné senior?m a pe?ujícím, kdo má na n? nárok, kde a jak lze o danou službu nebo dávku požádat a kde získáte další informace, rady nebo pomoc.

Kliknutím na témata níže získáte bližší informace o službách poskytovaných v domácím prost?edí, pobytových (reziden?ních) službách, bydlení pro seniory, službách neziskových organizací, poradenství a dalších dostupných službách, aktivitách a pomoci.

 

Pokud váš blízký za?íná ztrácet sob?sta?nost a pot?ebuje pomoc a pé?i svého okolí v b?žném život?, nap?íklad pomoc s hygienou, stravováním nebo mobilitou m?žete využít r?zné služby, které vám usnadní pé?i a umožní vašim blízkým umožní žít déle, bezpe?n?ji a kvalitn?ji ve svém domácím prost?edí.?íst dále
Pobytové služby pro seniory jsou typy služeb, které jsou spojeny s bydlením v n?kterém typu za?ízení poskytujících r?zné druhy pé?e a služeb.?íst dále
Pokud z n?jakého d?vodu nem?žete nebo nechcete z?stat ve svém sou?asném bydlení, nap?íklad nelze uzp?sobit Vašim pot?ebám, m?žete využít p?est?hování do vhodn?jšího bydlení nebo chrán?ného bydlení ?íst dále
Pokud váš blízky pot?ebuje podporu a pé?i, lze využít r?zné služby které mu (jí) a vám mohou pomoci.?íst dále
Služby poskytované neziskovými organizacemi a dobrovolníky mohou být velkým p?ínosem pro vás a vaše blízké. Celorepublikov? nebo v jednotlivých regionech p?sobí ?ada neziskových organizací, sdružení a spolk?, které poskytují r?zné služby a aktivity, která vám mohou pomoci ?íst dále
Orientovat se v nabídce pomoci a služeb Vám pom?že poradenství a další formy podpory?íst dále
Poskytování pé?e je velmi náro?né a vy?erpávající. Proto je d?ležité podpora, porozum?ní a pé?e o sebe sama a své t?lesné a duševní zdraví. Pouze pe?ující v dobré fyzické a psychické kondici a pohod? mohou zvládat nároky na pé?i a vytvo?it dobré podmínky pro své blízké a pro sebe ?íst dále