Εικόνα1I afsnittet Omsorg for ældre nærtstående kan du finde nyttig information om omsorgen for ældre sygdomsramte, eksisterende pleje-, omsorgs- og støttemuligheder, transporttjenester og råd om sikkerhed i hjemmet. For information om de enkelte sygdomme henviser vi til de relevante patientforeninger.