Εικόνα1Jaotusest “Eakad ja hoolekanne” leiab kasulikku informatsiooni eakate terviseprobleemidest ja hoolduse korraldamisest, Eestis pakutavatest hoolekandeteenustest ja toetustest, transpordikorraldusest ja teenustest ning lisaks koduohutuse nõuandeid.

 

Esimene pool, üksikasjalik ülevaade eakate haigustest, annab teadmisi sümptomitest, haiguste progresseerumisest ja raviprotseduuridest, teine pool õpetab, kuidas haigustega paremini toime tulla.