Suomalaisen yhteiskunnan haasteena on väestön nopea ikääntyminen. Väestön ikärakenteen muuttuessa muistisairaiden, pitkäaikaissairaiden ja monisairaiden osuus vanhusväestöstä lisääntyy. Väestön nopea ikääntyminen ja samaan aikaan tapahtuva laitoshoidon vähentäminen lisäävät omaishoidon merkitystä vanhusten hoidossa.

 

Omaishoitajan tehtävään tarvitaan tietoa ja tukea. Kaikesta ei tarvitse selviytyä yksin. Useita eri palveluita on saatavissa hoidettavan kotiin, ja hoito- ja tukipalveluin parannetaan hoidettavan mahdollisuuksia asua omassa kodissa. Tällä hetkellä tarjolla olevista tuki- ja palvelumuodoista ikääntyneille ja heidän omaishoitajilleen kerrotaan tarkemmin alla olevissa kappaleissa.

 

Suomen omaishoidon verkoston määritelmän mukaan ”Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.”

 

Laissa omaishoidon tuesta (937/2005) omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen.

 

Selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheisiään. Yli 300 000 auttaa omaistaan tai läheistään päivittäin. Omaishoitosopimuksia oli Suomessa vuonna 2014 hieman yli 40 000. Valtaosa kaikesta auttamisesta tapahtuukin ilman virallista tukea.

 

On tärkeää, että hoitava henkilö tunnistaa ajoissa olevansa omaishoitaja tai että omaishoitajuus on pian ajankohtaista. Oman tilanteen arvioiminen ei ole aina helppoa ja Omaishoitajat ja läheiset -liiton www-sivuilla onkin kysymysluettelo, jonka avulla voi arvioida omaa tilannettaan.

 

Lähteet: Laki omaishoidon tuesta (937/2005), http://www.omaishoidonverkosto.fi/

http://www.omaishoitajat.fi/http://www.omaishoitajat.fi/palveluopas

 

Tulevaisuudessa tavoitteena on, että yhä useampi vanhus voi asua ja saada hoivaa omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotona asuminen on myös monen ikääntyneen ensisijainen toive. Lue lisää

Pitkäaikaista laitoshoitoa toteutetaan vain lääketieteellisin perustein tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua.

Lue lisää

Silloin kun kotihoito ja muut kotiin tuotavat palvelut eivät enää riitä turvaamaan ikääntyneen turvallista asumista omassa kodissa, tarvitaan vaihtoehtoisia asumismuotoja.

Lue lisää

Päivittäisillä toimilla (ADL, Activities of Daily Living) tarkoitetaan jokapäiväiseen elämään kuuluvia perustoimia.

Lue lisää

Osa järjestöistä ja seurakunnista kouluttaa omaisten tueksi vapaaehtoistyöntekijöitä. Vapaaehtoinen hoidettavan tukihenkilö tai ystävä antaa hoitajalle hengähdystauon hoitotyöstä.Lue lisää
Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on omaishoitajien oma kaksikielinen, valtakunnallinen järjestö. Se antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille ja huolehtii omaishoitajien asemaan liittyvistä kysymyksistä. Lue lisää
Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry järjestää sosiaalisten lomajärjestöjen kanssa omaishoitajille suunnattuja tuettuja lomia. Lue lisää