Sociální služby jsou hrazeny s využitím příspěvku na péči a na základě dotací (krajem nebo obcí). Podle komunitního plánu jsou finanční prostředky rozdělovány mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb využívají i plateb od zdravotních pojišťoven, ze strukturálních fondů Evropské unie, z nadací a z dalších zdrojů.

Příspěvek na péči se pohybuje od 800 Kč do 12 000 Kč.

Sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách se poskytují osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů (viz níže). Maximální výši úhrady stanoví Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. V domech s pečovatelskou službou jsou nájemní byty (tzv byty zvláštního určení), nájemné hradí nájemce dle nájemní smlouvy, služby jsou hrazeny dle dohody s poskytovatelem sociálních služeb (např. pečovatelské služby apod.)

Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud osoba, které je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů. Poskytovatele sociální služby můžete vyhledat v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Péče ve zdravotnických zařízeních (LDN, hospice, domácí zdravotní péče) je hrazena ze zdravotního pojištění. Služby nehrazené ze zdravotního pojištění se hradí na základě dohody, např. z příspěvku na péči. Konkrétní informace a podmínky vám sdělí konkrétní poskytovatel zdravotní péče. Zdravotnické zařízení lze vyhledat v registru zdravotnických zařízení. Ústav zdravotnických informací také pravidelně publikuje Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR.

 

Sociální služby poskytované bez úhrady

Bez úhrady nákladů se poskytují

a) sociální poradenství,

b) raná péče,

c) telefonická krizová pomoc,

d) tlumočnické služby,

e) krizová pomoc,

f) služby následné péče, (s výjimkou základních činností poskytovaných podle § 64 odst. 3, z.č. 108/2006 Sb.)

g) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

h) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,

i) terénní programy,

j) sociální rehabilitace, (s výjimkou základních činností poskytovaných podle § 70 odst. 3 z.č. 108/2006 Sb.)),

k) sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež,

l) služby sociálně terapeutických dílen, (s výjimkou základní činnosti poskytované podle § 67 odst. 2 písm. b) z.č. 108/2006 Sb.),

m) sociální služby intervenčních center.

 

Maximální výši a podmínky úhrady stanoví Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.

 

Sociální služby poskytované za úhradu

Za pobytové služby poskytované v

a) týdenních stacionářích,

b) domovech pro osoby se zdravotním postižením,

c) domovech pro seniory,

d) domovech se zvláštním režimem,

e) zdravotnických zařízeních lůžkové péče,

hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

 

Maximální výši a podmínky úhrady stanoví Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu, a při poskytování pobytových služeb uvedených v písm. b) až e) musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

 

Za poskytování

a) osobní asistence,

b) pečovatelské služby,

c) tísňové péče,

d) průvodcovských a předčitatelských služeb,

e) podpory samostatného bydlení,

f) odlehčovacích služeb,

g) služeb v centrech denních služeb,

h) služeb v denních stacionářích,

i) pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb uvedených v § 70 odst. 3 z.č. 108/2006 Sb.,

j) služeb v chráněném bydlení,

hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou, není-li stanoveno jinak.

 

Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis – viz Vyhláška č. 505/2006 Sb., , kterou se provádí zákon o sociálních službách