Kaasaegses ühiskonnas on tunnustatud põhimõte, et riik tagab oma kodanikele sotsiaalse kaitse, mis annab kindlustunde tuleviku suhtes ning võimaluse elada inimväärselt kogu elu. Sotsiaalse kaitse meetmed jagunevad sotsiaalkindlustuseks ja hoolekandeks.

 

Hoolekandelise abi tagamise põhimõteteks on abi osutamisel:

  • lähtumine inimese vajadustest ja seisundist;
  • koostöö tegemine inimesega, tema soovide arvestamine ning kaasamine inimese elu puudutavate otsuste tegemisse;
  • teenuse kohandamine konkreetse inimese vajadustele (individuaalsed teenuste osutamise plaanid);
  • abi andmise meetmete eelistamine, mis toetavad inimese iseseisvat toimetulekut, töötamist ja õppimist ning vähendavad abivajadust pikemas perspektiivis;
  • institutsiooni paigutamisele kodus elamise toetamise võimaluste eelistamine;
  • kodusarnaste hoolekandeasutuste loomine ning hoolekandelise abi pakkumine võimalikult inimese kodu lähedal niivõrd kui see on võimalik.

 

Vali huvipakkuv teema!

Hoolekande korraldamise põhimõtteks on nii isiku vastutus enda ja oma perekonnaliikmete eest kui ka abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad. Kokkuleppeliselt nimetatakse inimest, kes hooldab pereliiget või lähedast, kes haigusest, puudest või muust erivajadusest tingitult vajab kõrvalabi oma igapäevaelu toimingutes, omastehooldajaks.Loe lisaks
Oma pereliikme või lähedase hooldamisel on olulised komponendid nii hooldusvajadus, sellest tulenev hoolduskoormus kui ka hooldamise rahaline kulu. Sotsiaalkindlustus on riigi poolt antav garantii, millega teatud sotsiaalsete riskide realiseerumise korral tagatakse täiendav sissetulek või sissetulekute jätkumine vähemalt tasemel, mis võimaldab inimväärset äraelamist.Loe lisaks