Εικόνα1Η Τρίτη ηλικία είναι συνυφασμένη με προβλήματα υγείας. Κάποιες μάλιστα νόσοι είναι ιδιαίτερα δαπανηρές. Η επιδοματική πολιτική όμως στη χώρα μας για τους φροντιστές ατόμων με προβλήματα υγείας είναι ελλειμματική. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος τόσο για την φορολογία όσο και για τη συμμετοχή που καλούνται να πληρώσουν οι φροντιστές ή ηλικιωμένοι για τα φάρμακα τους. Εκτός όμως από όλα αυτά οι φροντιστές των ηλικιωμένων ατόμων επιβάλλεται να διαχειριστούν διάφορα διαδικαστικά θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους ηλικιωμένους που φροντίζουν. Για να πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει να έχει προβλεφθεί η ύπαρξη πληρεξουσίου διαφορετικά ο φροντιστής θα πρέπει να πάρει την επιμέλεια του ηλικιωμένου ατόμου.