Įgyvendinant valstybės ir miesto socialinę politiką Savivaldybės numato išlaikyti Sriubos valgyklas, apmokant už šių valgyklų patalpų šildymą, sunaudotą elektros energiją, vandenį ir kanalizaciją.
Įgyvendinant šią programą Savivaldybės prisideda prie skurstančiųjų socialinės padėties gerinimo, padeda darbo neturintiems asmenims, žmonėms su negalia, socialiai remtinoms šeimoms, rizikos grupės asmenims, asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, benamiams, sunkiausiu pragyvenimo laikotarpiu suteikdama maitinimo paslaugas. Taip pat šios programos įgyvendinimas suvienys savivaldybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei piliečių bendras pastangas ir veiklą mažinant skurdo plitimą
Senyvo amžiaus žmonėms teikiamos dienos centro paslaugos.
Pagyvenusių žmonių dienos centras
Krizių centras asmenims nukentėjusiems nuo sovietinės okupacijos

Dienos centras teikia senyvo amžiaus asmenims bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas. Teikiamos socialinės priežiūros paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (maitinimo organizavimas, darbinių ir kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas), laisvalaikio organizavimas, asmens higienos paslaugų organizavimas, transporto organizavimas ir kitos paslaugos. http://www.dcsviesa.lt/norintiems.html; http://savanoryste.gerapraktika.lt/imones/lzns-filialas-vilniaus-neigaliuju-dienos-centras.

Krizių centre teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, laisvalaikio organizavimo,bendravimo, sociokultūrines ir kitas paslaugas). Tikslas padėti gyvenimo sunkumų prislėgtiems, išsekusiems emociškai ir fiziškai senyvo amžiaus asmenims, nukentėjusiems nuo sovietinės okupacijos.
Esant poreikiui, teikiama kompleksinė pagalba (kita socialinė, psichologinė ir sielovados) asmenims (jų šeimoms), išgyvenusiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus. Taikoma autogeninė treniruotė, muzikos, dailės terapijos.

Kartų namai – mišrių socialinių paslaugų įstaiga teikianti pagalbą artimųjų neturintiems neįgaliems suaugusiems ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos ) paslaugas bei senyvo amžiaus žmonėms dienos centro (25 vietos) paslaugas, bei patekusioms į krizinę situaciją motinoms su vaikais .
Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa skirta senyvo amžiaus žmonėms, suaugusiems asmenims su negalia.
2. Trumpalaikė socialinė globa skirta socialinės rizikos šeimoms.
3. Bendrosios socialinės paslaugos ir socialinė priežiūra pagyvenusio amžiaus žmonėms dienos centre ir išėjusioms iš Kartų namų šeimų palaikymo centro lankytojoms, Savarankiškų namų gyventojoms.
Socialinių paslaugų centras teikia pagalbos namuose paslaugas seniems ir neįgaliems asmenims, dirba socialinį darbą su šeimomis, kurių vaikams yra įsteigta laikinoji globa, kai globėjai yra giminaičiai, organizuoja socialiai remtinų asmenų prausimąsi dušuose, teikia transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu bei individualiu transportu.

Nakvynės namų veikla – laikinai apgyvendinti vyrus bei moteris, neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos, ją praradusiems, grįžusiems iš pataisos namų, laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų. Namus sudaro: vyrų nakvynės namai, moterų nakvynės namai, benamių nakvynės namai. Bendrosios socialinės paslaugos, trumpalaikė socialinė globa, socialinė priežiūra, intensyvi krizių įveikimo pagalba. http://www.nakvynes-namai.lt/ http://www.vmnn.lt/; http://www.vilnius.caritas.lt/caritas-padaliniai/nakvynes-namai/tikslai.html

1. Vyrų nakvynės namai – bendrosios socialinės paslaugos, trumpalaikė socialinė globa;
2. Benamių nakvynės namai – bendrosios socialinės paslaugos, socialinė priežiūra;
3. Moterų nakvynės namai – bendrosios socialinės paslaugos, trumpalaikė socialinė globa, intensyvi krizių įveikimo pagalba;
4. Dienos centras grįžusiems iš įkalinimo vietų- bendrosios socialinės paslaugos.

Dienos socialinė globa skiriama suaugusiems asmenims su negalia, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų ir kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis institucijoje.
Asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta dienos socialinė globa, kreipiasi į Centrą ir pateikia:
• užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (pildoma centre).
• užpildytą duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį (pildoma centre).
• pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
• neįgaliojo pažymėjimą.
• psichiatro ir terapeuto medicinos dokumentų išrašus (F 027/a).
• specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymas, jei jos asmeniui išduotos.
• darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT).
• neveiksnumo nustatymo, globėjo paskyrimo dokumentus (jei asmeniui išduoti).
• gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre).
• pažyma apie asmens gaunamas pajamas.
Atmintinė asmenims, norintiems gauti dienos socialinę globą asmens namuose.
Dienos socialinė globa asmens namuose – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.
Dienos socialinė globa skiriama suaugusiems asmenims su negalia, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų ir kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis institucijoje.
Asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta dienos socialinė globa, kreipiasi į Centrą ir pateikia:
• užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (pildoma centre).
• užpildytą duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį (pildoma centre).
pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, neįgaliojo pažymėjimą.
• psichiatro ir/ar terapeuto medicinos dokumentų išrašus (F 027/a).
• specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymas, jei jos asmeniui išduotos
• darbingumo lygio pažymą, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą
• dokumentus dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti
• gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre)
.• pažyma apie asmens, (šeimos narių) gaunamas pajamas.
http://lzinios.lt/lzinios/sveikata/globos-istaigos-uz-pinigus-vietu-yra/66216

nuoroda į

Lietuvos slaugos specialistų organizacija.Skaityti daugiau
Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras.Skaityti daugiau
Lietuvos statistics departamentas.Skaityti daugiau
„HOSPICE” paramos fondas.Skaityti daugiau