Die luxemburgische Fassung der Webplattform wird verwaltet durch RBS-Center fir Altersfroen asbl.

 

contactsRBS – Center fir Altersfroen asbl

Cellule de Recherche

20, rue de Contern

L-5955 Itzig

Tel.: 36 02 78 34

E-mail: recherche@rbs.lu

www.rbs.lu

www.cellulederecherche.lu