Akceptácia zmlúv a podmienok

 

Nasledujúce zmluvy a podmienky vám boli prezentované členom výskumného tímu ešte predtým, ako ste sa rozhodli zúčastniť na štúdiu. Navštívením webovej stránky, jej prezeraním, dostupnosťou alebo užívaním niektorých služieb, či informácií vytvorených, zozbieraných, zoskupených alebo predložených www.eurocarers.org/innovage, súhlasíte so záväznými zmluvami a podmienkami poskytovanej služby. Svojím súhlasom potvrdzujete, že rozumiete, akceptujete a beriete na vedomie skutočnosť, že zmluvné podmienky vytvárajú legálne záväznú zmluvu medzi vami a výskumným tímom (ďalej len poskytovateľ služby), a že webovú platformu budete používať v súlade s touto zmluvou. Od zmluvy môžete odstúpiť kedykoľvek, bez toho aby vám vznikli nejaké následky, jednoduchým informovaním poskytovateľa služieb, a to akýmikoľvek prostriedkami.

 
 

Poskytovanie služieb

 

Súhlasíte a beriete na vedomie, že poskytovateľ služieb má právo meniť, vylepšovať alebo prerušiť niektoré z poskytovaných služieb na základe vlastného uváženia a vášho informovania. Ďalej budete môcť pokračovať s používaním platformy, taktiež po určitom časovom odstupe v štúdiu, ale poskytovanie služby v takomto prípade už nebude komplexne garantované z technických a organizačných dôvodov.

 
 

Vlastnícke práva

 

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že www.eurocarers.org/innovage obsahuje vlastnícke a dôverné informácie, ktoré sú chránené zákonom o ochrane duševného vlastníctva a medzinárodnými dohodami na ochranu duševného vlastníctva. Autorizovaný poskytovateľ služieb vám dáva oprávnenie prezerať a urobiť si jednu kópiu časti jeho obsahu pre offline, personálne alebo nekomerčné použitie. Obsah tejto webovej platformy nesmie byť predávaný, reprodukovaný alebo distribuovaný bez nášho písomného súhlasu. Akékoľvek ochranné známky, servisné známky a logá tretích strán sú majetkom príslušných vlastníkov. Akékoľvek ďalšie práva nie výslovne udelené, sú tu vyhradené.

 
 

Príspevky a materiály publikované užívateľom

 

Ak zverejníte alebo nahráte akýkoľvek druh obsahu do www.eurocarers.org/innovage – vrátane súvisiacej sociálnej siete – súčasne za to preberáte zodpovednosť a v prípade obsahu tretích strán ručíte, že máte právo ho uverejniť. Budete mať všetky práva spojené s materiálmi, ktoré nahrávate a/alebo publikujete, zatiaľ čo poskytovateľ služby nebude mať v tomto ohľade žiadny nárok na ne. Kedykoľvek budete mať možnosť upraviť, doplniť a/alebo vymazať časť alebo všetky údaje, informácie a materiály, ktoré budete nahrávať a/alebo publikovať na platforme. Akékoľvek neoprávnené použitie alebo zneužitie služby užívateľom (vrátane napríklad nevhodných výrazov, urážok, zastrašovania, obťažovania alebo zneužívania ostatných, zdieľania nelegálneho či vulgárneho obsahu použitím nevhodných výrazov) bude okamžite zablokované poskytovateľom služby, s následným upozornením aby sa zabránilo tomuto nevhodnému správaniu. Ak toto zneužitie služby bude pokračovať so zlým zámerom, poskytovateľ služby má právo definitívne vylúčiť tohto užívateľa zo štúdie.

 
 

Ukončenie dohody

 

Tieto podmienky dohody budú aj naďalej platiť na dobu neurčitú až do ukončenia ktoroukoľvek zo strán bez predchádzajúceho upozornenia a kedykoľvek bez udania dôvodu. Podmienky, ktoré majú pretrvať v dobe neurčitej, nebudú ovplyvnené ukončením tejto zmluvy.

 
 

Zrieknutie sa záruk

 

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaše používanie www.eurocarers.org/innovage je výhradne na vlastné nebezpečenstvo a že naše služby sú poskytované “tak ako sú” a “ako sú prístupné”. Beriete na vedomie, že platforma v žiadnom prípade nenahrádza profesionálnu starostlivosť a podporné služby. Poskytovateľ služby nevytvára v žiadnom prípade výslovné alebo úplné záruky, dodatky alebo vyhlásenia týkajúce sa prevádzky webových stránok, informácií, obsahu, materiálov alebo výrobkov. To zahŕňa, no nevymedzuje, úplné záruky predaja a vhodnosti za určitým účelom a neporušením; a záruky, že prístup alebo používanie služby bude neprerušovaný alebo bezchybný, alebo že chyby služby budú opravené.

 
 

Obmedzenie zodpovednosti

 

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytovateľ služby a niektoré z jej dcérskych spoločností alebo pobočiek v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné alebo exemplárne škody. To zahŕňa, no nevymedzuje, náhradu škody za stratu informácií alebo iné nehmotné škody vyplývajúce z použitia alebo neschopnosti používať službu alebo informácie, z akéhokoľvek trvalého alebo dočasného zastavenia tejto služby alebo prístupu k informáciám, z vymazania alebo poškodenia akéhokoľvek obsahu alebo informácie, zo zlyhania ukladať akýkoľvek obsah alebo informácie. Vyššie uvedené obmedzenie sa uplatňuje bez rozdielu na to, či poskytovateľ služieb bol upozornený alebo mal vedieť o možnosti vzniku takýchto škôd. V jurisdikciách, kde nie je povolené vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, zodpovednosť poskytovateľa služieb je obmedzená v najväčšom rozsahu povoleným zákonom.

 
 

Externý obsah

 

www.eurocarers.org/innovage môžu obsahovať odkazy na obsah tretích strán, reklamy alebo webové stránky. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytovateľ služieb nie je zodpovedný a neschvaľuje reklamy, produkty alebo iné zdroje, ktoré pochádzajú z týchto zdrojov alebo webových stránok.

 
 

Jurisdikcie

 

Výslovne rozumiete a súhlasíte predložiť osobnú a výlučnú právomoc súdom v krajine, provincii alebo území určenom výhradne poskytovateľovi služieb na riešenie akejkoľvek právnej záležitosti vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo v súvislosti s vaším používaním www.eurocarers.org/innovage. V prípade, že súd, ktorý má právomoc, ustanoví, že podmienka zmluvy je neplatná, potom táto podmienka bude odstránená z podmienok a zostávajúce podmienky budú naďalej v platnosti.

 
 

Celá zmluva

 

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vyššie uvedené podmienky tvoria komplexnú dohodu medzi vami a poskytovateľom služieb. Môžete byť subjektom ďalších podmienok a pravidiel pri užívaní alebo pristupovaní k iným službám, pridruženým službám alebo obsahu a materiálu tretích strán.

 
 

Zmeny podmienok

 

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo obmeniť tieto podmienky z času na čas podľa vlastného uváženia a s vašim oboznámením. Zmeny našich podmienok nadobúdajú účinnosť dňom, kedy sú zverejnené a vaše následné používanie www.eurocarers.org/innovage po prípadných zmenách podmienok bude znamenať váš súhlas, že sa nimi bude riadiť.

 
 

11.11.2013.