An organisation of people with disabilities and their friends „Apeirons” is a non-governemental organisation where people with disabilities and their friends are together.

Main aim of the organisation is full integration of people with disabilities in the society.

Organisation “Apeirons” actively started to operate in 1994 and in 1997 was officially founded as civil society organisation.

The essence of the organisation is expressed by its name – Apeirons – unlimited and infinite substance where things and world arise and returns, it is eternal movement. Organisation “Apeirons” is always in movement, creating new ideas and desirable model of the society.

Main target group of our organisation are society in general but especially persons with disabilities including children and youth.

Main working directions of our organisation are:

Accessible environment

Employment

Human Rights

Defending interests

Inclusive education

E-Accessibility

Voluntary work

Video studio

Social services

 

Apvienība “Apeirons” ir sabiedriska organizācija, kurā kopā ir gan cilvēki ar

invaliditāti, gan viņu draugi. Apvienības mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā.

Apvienība “Apeirons” aktīvi darbojas no 1994.

gada un no 1997. gada tā ir oficiāli izveidota un reģistrēta kā sabiedriskā organizācija.

Organizācijas būtību izsaka tās nosaukums –

Apeirons – tā ir neierobežota un bezgalīga pirmviela, kurā rodas un atkal atgriežas lietas un pasaule, tā ir mūžīgā kustība. Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” vienmēr ir kustībā, kas rada arvien jaunas idejas, rada vēlamo

sabiedrības modeli.

Apvienības mērķauditorija – sabiedrība kopumā, īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā arī jauniešiem. Apvienības galvenie

darbības virzieni ir:

 

Vides pieejamība;

Nodarbinātība;

Cilvēktiesības;

Interešu aizstāvība;

Iekļaujošā izglītība;

E-pieejamība;

Brīvprātīgais darbs;

Apeirona video studija;

Sociālie pakalpojumi