INNOVAGE logo

 

INNOVAGE je trojročný projekt venovaný sociálnym inováciám, ktoré podporujú aktívne a zdravé starnutie. Napĺňa cieľ EÚ v horizonte do roku 2020 – predĺženie dĺžky života prežitého v zdraví.

 

Cieľom INNOVAGE projektu je dosiahnuť vplyv verejného, súkromného a tretieho sektora a je budovaný, na čo najbližšom partnerstve s koncovými užívateľmi a zainteresovanými stranami, vrátane samotných starších ľudí.

 

Hlavné výstupy projektu predstavujú štyri nové sociálne inovácie v rôznych krajinách EÚ a nová Európska platforma zameraná na podporu udržateľných sociálnych inovácií a pohodu života v neskoršom veku:

 

  • Užívateľsky riadené bývanie pre seniorov.
  • Internetová platforma pre starajúcich sa o seniorov.
  • Zlepšenie účinkov intervencií zameraných na zníženie obezity vo vyššom veku.
  • Dlhodobá starostlivosť v pohybe.

 

Z uvedených štyroch sociálnych inovácií, jedna – Internetová platforma pre starajúcich sa o seniorov, explicitne myslí aj na podporu neformálnych opatrovateľov.

 

V skutočnosti, neformálni opatrovatelia poskytujú bezplatnú starostlivosť, rovnako aj praktickú a psychologickú podporu pre závislého člena rodiny alebo priateľa. Život osôb zabezpečujúcich starostlivosť je ovplyvňovaný postupne rôznymi faktormi, kedy dochádza k fyzickej, psychickej a finančnej záťaži.

 

V posledných rokoch úloha neformálnych opatrovateľov bola rozpoznaná po celom svete, ale ešte stále existujú krajiny, kde legislatíva nepodporuje neformálnych opatrovateľov. Navyše, v mnohých členských štátoch EÚ, je poskytovaných obsahovo veľmi málo informačných služieb, ktoré podporujú neformálnu starostlivosť v on-line podobe, z čoho vyplýva, že potenciál informačného webu ešte nie je dostatočne využívaný vo všetkých krajinách.

 

Konkrétne sociálne inovácie v rámci projektu INNOVAGE sa orientujú na vývoj viacjazyčnej webovej platformy zameranej na riešenie potrieb neformálnych opatrovateľov. Realizujú sa v 27 členských štátoch EÚ. Platforma zahŕňa nielen obsah týkajúci sa opatrovateľských aktivít a copingových stratégií, ale aj interaktívne nástroje, ktoré umožňujú neformálnym opatrovateľom a iným cieľovým skupinám (t. j. profesionálom, ktorí zabezpečujú starostlivosť a zamestnávateľom, ktorých zamestnanci majú povinnosti súvisiace so starostlivosťou) komunikovať, zdieľať svoje skúsenosti a navzájom sa podporovať.

 

INRCA, taliansky národný inštitút zdravia a vedy o starnutí a EUROCARERS, nezisková organizácia s pôsobnosťou v EÚ a činnosťou zameranou na podporu opatrovateľov sú hlavnými partnermi pre rozvoj, realizáciu a šírenie internetovej platformy.

 

Správcom integrovaného balíčka podporných služieb sprístupnených na internetovej webovej platforme v slovenskom jazyku a partnerom projektu na národnej úrovni je Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska.

 

Internetová webová platforma je integrovaná do webových stránok organizácie EUROCARERS (www.eurocarers.org) a šírená do všetkých členských štátov EÚ. Prezentácie a tréningy v oblasti starostlivosti pre neformálnych opatrovateľov, profesionálov a zamestnávateľov sú hlavnou súčasťou šírenia informácií.

 

Viac informácií nájdete na hlavnej webovej stránke INNOVAGE projektu.